Kontakt

[PDF] Formularz skargi/reklamacji usługi szkoleniowej A1

1.Klient ma prawo oczekiwać, że:

 • zostaną spełnione założone cele szkolenia
 • zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (jeśli za organizację szkolenia odpowiada firma szkoleniowa)
 • prowadzący szkolenie będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz przeprowadzi szkolenie w profesjonalny sposób
 • w trakcie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia
 • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.

2. Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że: 

 • uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia
 • uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach
 • uczestnicy dostosują się do ustalonych w trakcie szkolenia reguł
 • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.

3. Uczestnik szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych) może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszej procedury.

4. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do procedury za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub doręczona osobiście do biura firmy. 

5. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.

6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.

7. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych. 

8. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia. 

9. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie.

10. Możliwe formy rekompensaty:

 • powtórzenie szkolenia w innym terminie
 • 10% zniżki na kolejne szkolenie
 • otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych

11. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALPHAONE w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Strażacka 28 adres e-mail: kontakt@alphaone.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 b RODO w celu wykonania zadań związanych z realizacją usługi. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni od terminu, w którym została zrealizowana usługa w celu wystawienia certyfikatu, faktury.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów. Nie będą również profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

obowiązuje od dnia 09.02.2020r.

Niniejszy Statut został opracowany w oparciu o art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne:

1. Placówka nosi nazwę ALPHAONE;
2. Siedziba placówki znajduje się w Bystrzycy Kłodzkiej, Kolonia 11, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka;
3. Osobą prowadzącą placówkę jest Dyrektor;
4. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe i Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632);
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania placówki
1. ALPHAONE jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego;
2. Placówka prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, na kursach/warsztatach/szkoleniach zwanych dalej kursami z zakresu: nauk o bezpieczeństwie, rekreacji i sportu, ochrony osób i mienia, survivalu, strzelectwa, pierwszej pomocy przedmedycznej;
3. Kurs jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej i umiejętności, realizowaną zgodnie z programem nauczania, przyjętym przez organizatora kształcenia;
4. Placówka wykorzystuje nowoczesne rozwiązania programowo – metodyczne i organizacyjne.

ROZDZIAŁ III
Organy placówki i zakres ich działań

1. Dyrektor jest osobą prowadzącą placówkę, odpowiada za jej działalność i nadzoruje gospodarkę finansową;
2. Placówką kieruje Dyrekcja Placówki, powołana przez osobę prowadzącą placówkę;
3. Do zadań Dyrekcji Placówki należy w szczególności:

a. nadzór nad organizowaniem pracy placówki pod względem merytorycznym i dydaktycznym;
b. nadzór nad organizowaniem kształcenia;
c. weryfikowanie i ocenianie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej;
d. współpraca z kadrą dydaktyczną w ramach tworzenia i uaktualniania programów nauczania;

ROZDZIAŁ IV
Organizacja placówki
1. Zajęcia odbywają się w siedzibie placówki, zdalnie lub poza nią;
2. Sprawami organizacyjnymi placówki zarządza Dyrekcja Placówki;

ROZDZIAŁ V
Kadra dydaktyczna, prawa i obowiązki
1. Kadra dydaktyczna zostaje zrekrutowana i powołana przez Dyrekcję Placówki;
2. Zajęcia dydaktyczne prowadzą osoby, reprezentujące wysoki poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
3. Wykładowcy posiadają umiejętności dydaktyczne;
4. Wykładowcą może zostać osoba, która posiada:
a. specjalistyczną wiedzę w danym zakresie;
b. doświadczenie zawodowe;
c. umiejętności dydaktyczno – metodyczne, tworzenia programów nauczania dla dorosłych, doboru materiałów dydaktycznych, wyboru metod nauczania, znajomość technik trenerskich;
d. wysoką kulturę organizacyjną – punktualność, dotrzymywanie terminów;
e. wysoką kulturę osobistą;
f. etyczny sposób postępowania.
5. Wykładowca ma obowiązek:
a. tworzenia autorskich programów nauczania;
b. dostosowania odpowiedniej metody nauczania do oczekiwań prowadzonej grupy;
c. przygotowanie materiałów dydaktycznych;
d. posiadania aktualnego stanu wiedzy;
e. prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem nauczania;
f. udzielania wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach poruszanych przez słuchaczy;
g. egzekwowania podpisów pod listami obecności oraz wszelkiej innej dokumentacji placówki;
6. Wykładowca ma prawo do:
a. wyposażonej sali dydaktycznej;
b. wsparcia administracyjnego w trakcie przygotowania i prowadzenia zajęć;
c. informacji o słuchaczach – poziom wiedzy, wykształcenie, dodatkowe oczekiwania;
d. zgłaszania Dyrekcji Placówki uwag dotyczących zajęć;
e. udziału w charakterze słuchacza w kursach organizowanych przez placówkę;
f. uzgodnionego wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ VI
Słuchacze placówki
§ 1

Słuchacze placówki, prawa i obowiązki

1. Słuchaczem jest osoba, która zawarła umowę na udział w interesującym ją kursie;

2. Słuchacz ma prawo do:
a. wnoszenie istotnych uwag dotyczących treści programów i materiałów dydaktycznych;
b. egzekwowania realizacji programów nauczania proponowanych przez placówkę;
c. dostępu do pomieszczenia wyposażonego w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne;
d. korzystania z bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
3. Słuchacz ma obowiązek:
a. umożliwienia prowadzenia zajęć przez odpowiednie zachowanie;
b. terminowej opłaty za kurs, wynikającej z zawartej umowy;
c. regularnego przybywania na zajęcia i podpisywania listy obecności oraz innych dokumentów, będących dokumentacją palcówki;
d. wykonywania poleceń wykładowcy, związanych z programem kursu;
e. poszanowania godności osobistej wykładowcy oraz innych słuchaczy.

4. Skreślenie z listy słuchaczy powoduje:
a. brak uiszczenia przez słuchacza opłat za uczestnictwo w kursie z godnie z zawartą umową;
b. nieodpowiednie zachowanie, powodujące zakłócenie realizacji programu przez wykładowcę;
c. decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy (z winy słuchacza) podejmuje Dyrekcja Placówki, skreślenie z listy słuchaczy nie powoduje zawieszenia płatności za kurs wynikających z zawartej umowy przez słuchacza na uczestnictwo w kursie, w przypadku skreślenia z listy, słuchacz ma obowiązek uiścić wszystkie opłaty wynikające z zawartej umowy na uczestnictwo w kursie w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty.

§ 2
Zasady rekrutacji słuchaczy

1. Słuchaczem kursu jest osoba, która zawarła umowę na interesujący ją kurs za pośrednictwem strony www.alphaone.pl, elektronicznie za pomocą poczty email, lub podpisała tradycyjną umowę papierową;
2. Słuchacz otrzymuje wszystkie informacje organizacyjne na temat kursu za pośrednictwem wskazanej strony www.alphaone.pl, poczty elektronicznej e-mail lub bezpośrednio przed zajęciami;
3. Liczba miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona. Na etapie wstępnym określa się każdorazowo maksymalną liczbę słuchaczy biorąc pod uwagę wielkość miejsca, w którym będzie prowadzone kształcenie oraz program nauczania;
4. Słuchacze przyjmowani są na kursy na podstawie swojego zainteresowania szeroko pojętą tematyką rekreacji, sportu oraz bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ VII
Finansowanie Placówki

1. Środki finansowe na działalność Placówki pochodzą z opłat wnoszonych przez słuchaczy.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

1. Zmiany w statucie wprowadza i zatwierdza Osoba Prowadząca Placówkę, w porozumieniu z Dyrekcją Placówki;
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2020 r.

logotyp Alphaone biały
Wasze jutro, to nasze wczoraj